نواسخ

در لغت : جمع ناسخ و ناسخة می باشد به معنی نسخ کننده یا باطل کننده

در اصطلاح :  مجموعه ی فعل ها و حروفی هستند که بر سر جمله اسمیّه ( مبتدا و

خبر ) می آیند و اعراب یکی از آن دو را تغییر می دهند .

أفعال : أفعال ناقصه

حروف : حروف مشبّهه بالفعل ، " لا " نفی جنس

أفعال ناقصه

به فعل های : کان ( بود ) ، صارَ ( شد ) ، لَیسَ ( نیست ) ، أصبَحَ ( شد ، گردید ) ،

مادامَ ( تا زمانی که ، تاوقتی که ) فعل های ناقصه گفته می شود .

این افعال در آغاز جمله اسمیه می آیند و مبتدا را به عنوان اسم افعال ناقصه مرفوع

می کنند و خبر را به عنوان خبر أفعال ناقصه  منصوب می کنند :  

 الجوُّ باردٌ .                کانَ الجوُّ بارداً .     

     کانَ الرجُلُ مؤمناً                      لیسَ المومُنونَ مُتفرِّقینَ

کانَت الطالِباتُ ناجحاتٍ   

ادامه قواعد را از " ادامه مطلب " دانلود کنید


ادامه مطلب ...