با سلام مجدد

در کتاب جدید عربی دهم  ، درس دوم آن در مورد عدد  است .قواعد کاربرد عدد بسیار

است ولی  رویکرد کتاب جدید بیشتر به سمت و سوی یادگیری و کاربرد و ترجمه ی آن

است . این پاورپوینت کمک می کند که یادگیری عدد در عربی راحت تر باشد .

پاورپوینت عدد - درس دوم عربی دهم