نام و نام خانوادگی :             درس 1 و 2 و 3 عربی دوم ریاضی      دبیرستان بهشتی

                                                 ( نمونه 1)

 1. جمله ها را ترجمه کنید و نوع معرفه ها را در اسم های مشخص شده بنویسید

 • ألـلـّهمّ ألـْهـِمْـنا طاعتــَﻚَ و جَنـِّبـْنا معصیتـَـﻚ و فـَرِّحْ قـلبی .            ترجمه 2/5

                                                                                         معرف 1/5  

 • أنتَ الذی أکرَمتَنی بمعرفتکَ .

   

 • ألّفَ المسلمونَ رسائلَ و کتباً عدیدةً فی جمیع المجالات العلمیّة و الفکریّة .

 

 2-اسم های مشخص شده را ترکیب کنید ( نقش ، اعراب، نوع اعراب، علامت اعراب )

                                                                                    3 نمره           

 • الف) قَتَلَ المُجاهدون  الاَعداءَ فی فلسطینَ.          

 •   - ب)  فانـْـتـَخِـبی هَـذَیـْن الأمْرَین .  

 • ج) الاِسلامُ شَجَّعَ المُسلِمینَ عَلَی التَّفَکُّرِ.            

 •    - د) الحَسناتُ یُذهِبنَ السَّیِّئاتِ .

    

3- تجزیه ی کلمات  « مجاهدون » و « انتخبی »  را از جملات بالا بنویسید    1

        

مُجاهدونَ :

إنتخبی :

 1. مترادف و متضاد کلمات را بنویسید                                               1

  جَنّبَ ≠  ......       حارّ ≠ .....      معذرةً =   .......    طَرَقَ = .......

 2. ترجمه کنید :                                                                          1

  شکافت،گشود : .......      لَعقَ : .......         منهوم : ......       کَفّرَ : .......

پاسخ سوالات در ادامه مطلب

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :             درس 1 و 2 و 3 عربی دوم ریاضی      دبیرستان بهشتی

                                                 ( نمونه 2)

 1. جمله ها را ترجمه کنید و نوع معرفه ها را در اسم های مشخص شده بنویسید

 • ألـلـّهمّ افتَح لی أبواب رحمتکَ وَ یَسّرﹾ لی أموری .                    ترجمه 2/5

 • ذُق یا علی ، هذا جزاءُ مَن نَسِیَ المساکینَ وَ الیتامی  .             معارف 1/5

 • هذه کانَت بعضَ الإشارات العلمیّة الّتی إکتشف العلمُ حقیقتَها .  

 1.  اسم های مشخص شده را ترکیب کنید ( نقش ، اعراب، نوع اعراب، علامت اعراب )                                                                             3 نمره

الف)  ألیس الله بأعلم بالشاکرین                      

  - ب)  المُسلمون  یُدافِعونَ عن الوطن الاسلامی. 

ج) رأیتُ  الطِـفلـَین ِفی الشارِع ِ.             

   د) حَـفِـظتُ آیات مِـن القرآن.                                        

 1. تجزیه ی کلمات  « شاکرینَ » و « آیات »  را از جملات بالا بنویسید        

شاکرینَ:                                                                                    1

آیات :

 1. مترادف و متضاد کلمات را بنویسید                                           1

  أضواء ≠  .......     أدخِل ≠ .......    حینئذٍ =   .......   شاهَدَ = ....... 

 2. ترجمه کنید :                                                                       1

  پرواز  : ..........    حَسِبَ : ...........     الخلیل : ......  المجال  : ...........

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی :             درس 1 و 2 و 3 عربی دوم ریاضی      دبیرستان بهشتی

                                             ( نمونه 3)

       1- جمله ها را ترجمه کنید و نوع معرفه ها را در اسم های مشخص شده بنویسید

 • أللهُ هو الّذی نَشرَ علینا خَزائنَ علومِه .                                 ترجمه 2/5

 • وا حیایی مِنک فیما قَصّرتُ فی أمرِکَ .                                  معارف 1/5

 • هذه کانَت بعضَ الإشارات العلمیّة الّتی إکتشف العلمُ حقیقتَها .  

        2-  اسم های مشخص شده را ترکیب کنید ( نقش ، اعراب، نوع اعراب، علامت اعراب )                                                                                     3نمره

الف) - المُحسنون یُحبّونَ الاحسانَ الی الناس.      

      ب ) - سلّمت المُعلّمة علی التلمیذاتِ فی مساجد.          

       ج) شاهَدنا الغزالَینِ فی الغابَة .             

       د) کتبتُ التمرینات فی الصف  .                         

     3-  تجزیه ی کلمات  « مُعلّمة » و « شاهَدنا »  را از جملات بالا بنویسید        

مُعلّمة:                                                                                       1

شاهَدنا :

 1. مترادف و متضاد کلمات را بنویسید                                            1

  مسرور ≠  ........  قَرّبَ ≠ .......   ویحک  =   .....     أرسَلَ  = ...... 

 2. ترجمه کنید :                                                                        1

  مختصر(به عربی)  : ........  فَتَقَ : ....... المَنّ  : ......    العَدیدة   : .......


     ( پاسخنامه)         درس 1 و 2 و 3 عربی دوم ریاضی      دبیرستان بهشتی

                                                   ( نمونه 1)

 1. جمله ها را ترجمه کنید و نوع معرفه ها را در اسم های مشخص شده بنویسید

 • ألـلـّهمّ ألـْهـِمْـنا طاعتــَﻚَ و جَنـِّبـْنا معصیتـَـﻚ و فـَرِّحْ قـلبی .   

  ( خدایا ، طاعت و بندگیت را به به ما الهام کن وما را از  گناهت دورگردان و دلم را شاد کن )

  أللهم : علم           نا : ضمیر     معصیة : معرفه به اضافه

 • أنتَ الذی أکرَمتَنی بمعرفتکَ .

         (  تو کسی هستی که مرا با معرفت و شناخت خودت گرامی داشتی )

  أنت : ضمیر       ألذی : موصول    ی : ضمیر

 • ألّفَ المسلمونَ رسائلَ و کتباً عدیدةً فی جمیع المجالات العلمیّة و الفکریّة .

( مسلمانان رساله ها و کتاب های متعددی را در تمامی زمینه های علمی و فکری تالیف کردند )

 1.  اسم های مشخص شده را ترکیب کنید ( نقش ، اعراب، نوع اعراب، علامت اعراب )

 • الف) قَتَلَ المُجاهدون  الاَعداءَ فی فلسطینَ.            

  المُجاهدون : فاعل و مرفوع ، "و" علامت فرعی رفع

  فلسطینَ : مجرور به حرف جر ، " –ِ- " علامت فرعی جر

   - ب)  فانـْـتـَخِـبی هَـذَیـْن الأمْرَین

  ضمیر " ی ": فاعل محلا مرفوع

  هـذَیـْن : مفعول به و منصوب ، " ی " علامت فرعی نصب

 • ج) الاِسلامُ شَجَّعَ المُسلِمینَ عَلَی التَّفَکُّرِ.              

   المُسلِمینَ : مفعول به و منصوب ، " ی " علامت فرعی نصب

  التَّفَکُّرِ : مجرور به حرف جر ،کسره علامت اصلی جر

    - د) الحَسناتُ یُذهِبنَ السَّیِّئاتِ .

  الحَسناتُ: مبتدا و مرفوع ، " -ُ- " علامت اصلی رفع

  السَّیِّئاتِ : مفعول به و منصوب ، " -ِ-" علامت فرعی نصب

 1. تجزیه ی کلمات  « مجاهدون » و « انتخبی »  را از جملات بالا بنویسید       

مُجاهدونَ : اسم ، جمع سالم ،مذکر ، مشتق ( اسم فاعل ) ، معرفه ( به أل ) ، معرب

إنتخبی :  فعل امر ، للمخاطبة ، ثلاثی مزید ( باب افتعال ) ، متعدی ، مبنی

 1. مترادف و متضاد کلمات را بنویسید

  جَنّبَ ≠  قرّبَ    حارّ ≠  بارد   معذرةً =   عفواً    طَرَقَ = دَقّ

ترجمه کنید :

شکافت،گشود : فتقَ   لَعقَ : چشید  منهوم :حریص  کَفّرَ : پوشاند  

--------------------------------------------------------------------------------------------     

            درس 1 و 2 و 3 عربی دوم ریاضی           دبیرستان بهشتی

                                            ( نمونه 2)

 1. جمله ها را ترجمه کنید و نوع معرفه ها را در اسم های مشخص شده بنویسی

        - ألـلـّهمّ افتَح لی أبواب رحمتکَ وَ یَسّرﹾ لی أموری .   

 • ( خدایا ، درب های رحمتت را بر من باز کن و کارهایم را برایم آسان گردان )  " کَ "  : ضمیر        أمور : معرفه به اضافه 

 • ذُق یا علی ، هذا جزاءُ مَن نَسِیَ المساکینَ وَ الیتامی  . 

  ( ای علی ، بچش ، این سزای کسی است که بیچارگان و یتیمان را فراموش کند )

  علی : علَم           مَن : موصول

 • هذه کانَت بعضَ الإشارات العلمیّة الّتی إکتشف العلمُ حقیقتَها .  

( این ها برخی از اشاره های علمی است که دانش حقیقت آنها را کشف کرده است )

هذه : اسم اشاره         ألتی : موصول

 1.  اسم های مشخص شده را ترکیب کنید ( نقش ، اعراب، نوع اعراب، علامت اعراب )

 • الف)  ألیس الله بأعلم بالشاکرین                       

  أعلَمَ : مجرور به حرف جر ، فتحه علامت فرعی جر

  الشاکرینَ : مجرور به حرف جر ، "ی" علامت فرعی جر

   - ب)  المُسلمون  یُدافِعونَ عن الوطن الاسلامی. 

  المُسلمون : مبتدا و مرفوع ، " و " علامت فرعی رفع

  ج) رأیتُ  الطِـفلـَین ِفی الشارِع ِ.                   

   " تُ " : فاعل و محلاً مرفوع

   الطفلَینِ : مفعول به و منصوب ، " ی " علامت فرعی نصب

   د) حَـفِـظتُ آیات مِـن القرآن.                                        

  آیاتٍ : مفعول به و منصوب ، " --ٍ-" علامت فرعی نصب 

  القرآنِ : مجرور به حرف جر ، کسره " -ِ- " علامت اصلی جر

 1. تجزیه ی کلمات  « شاکرینَ » و « آیات »  را از جملات بالا بنویسید        

شاکرینَ: اسم ، جمع سالم ، مذکر ، مشتق ( اسم فاعل ) ، معرفه ( به أل ) ، معرب

آیات : اسم ، جمع سالم ، مونّث ، جامد ، نکره ، معرب

 1. مترادف و متضاد کلمات را بنویسید

  أضواء ≠  ظلمات  أدخِل ≠ أخرِج    حینئذٍ =  إذا ،عندما،فی هذا الوقت

     شاهَدَ = رأی ، نَظَرَ

ترجمه کنید :

پرواز  : الطیَران  حَسِبَ : پنداشت، گمان کرد        الخلیل : دوست

المجال  : زمینه ، عرصه

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

پاسخنامه                        درس 1 و 2 و 3 عربی دوم ریاضی      دبیرستان بهشتی

                                              ( نمونه 3)

 1. جمله ها را ترجمه کنید و نوع معرفه ها را در اسم های مشخص شده بنویسید

- أللهُ هو الّذی نَشرَ علینا خَزائنَ علومِه .

( خداوند همان کسی است که گنجینه های دانش هایش را بر ما گستراند .)

 ه : ضمیر

- وا حیایی مِنک فیما قَصّرتُ فی أمرِکَ .

( از تو شرمسارم در کوتاهی که در کارت انجام داده ام )

ما : موصول       أمر : معرفه به اضافه

- هذه کانَت بعضَ الإشارات العلمیّة الّتی إکتشف العلمُ حقیقتَها .  

( اینها برخی از اشاره های علمی است که دانش حقیقت آن ها را کشف کرده است )

هذه : اسم اشاره       الإشارات : معرفه به أل      الّتی :

 2 - اسم های مشخص شده را ترکیب کنید ( نقش ، اعراب، نوع اعراب، علامت اعراب )

الف) - المُحسنون یُحبّونَ الاحسانَ الی الناس.           

المحسنون : مبتدا و مرفوع ، " و " علامت فرعی رفع

 ب ) - سلّمت المُعلّمة علی التلمیذاتِ فی مساجد.          

المعلّمة : فاعل و مرفوع ، ضمه " -ُ- " علامت اصلی رفع

التلمیذاتِ : مجرور به حرف جر ، " -ِ- " علامت اصلی جر

مساجدَ : مجرور به حرف جر ، " -َ- " علامت فرعی جر

ج) شاهَدنا الغزالَینِ فی الغابَة .                  

 الغزالَینِ : مفعول به و منصوب ، " ی " علامت فرعی نصب

  د) کتبتُ التمرینات فی الصف  .                         

التمریناتِ : مفعول به و منصوب ، " -ِ-" علامت فرعی نصب

3- تجزیه ی کلمات  « مُعلّمة » و « شاهَدنا »  را از جملات بالا بنویسید

        

مُعلّمة: اسم ، مفرد ، مؤنّث ، مشتق ( اسم فاعل ) ، معرفه ( به أل ) ، معرب

شاهَدنا : فعل ، للمتکلم وحده ، ثلاثی مزید ( باب مفاعلة ) ، متعدی ، مبنی بر سکون

4- مترادف و متضاد کلمات را بنویسید

مسرور ≠  محزون     قَرّبَ ≠ جَنّبَ       ویحک  =   ویلٌ لک أرسَلَ  = بَعَثَ

5- ترجمه کنید :

مختصر(به عربی)  : وجیزة    فَتَقَ : گشود ، باز کرد.    المَنّ  : منت نهادن 

  العَدیدة   : فراوان ، بسیار

------------------------------------------------------------------