نام و نام خانوادگی                   « باسمه تعالی »                عربی درس 1 و 2      

گروه (الف)                                   دبیرستان آیت ا... خامنه ای

----------------------------------------------------------------------------------------------

1 – ترجمه کنید :                                                                            2

"   نَصَبتُ وَجهَی إلی اللّه وَ مَدَدتُ یَدَی إلیه  "                                

 الحُکم :                    السابغ :                      العزیمة :                        شَدّ :

 

2 - – جدول را کامل  کنید                                                                    1

ماضی

مضارع

نهی

مضارع منفی

امر

خرجتِ 

 

 

 

 

             

3 – مثنی و جمع بسازید :                                                                       1

کتاب:  مثنی (              ،                )       جمع    (                   )

عالمة  : مثنی (              ،                )       جمع    (                   )

 

  • 4 -  نقش و اعراب کلمات مشخص شده را بنویسید :                           1

 "    أللّهُ أنزَلَ  سَکینَتَه  علی رسوله  "       

 

5-  " ح س ن " را به باب إفعال ببرید ماضی ، مضارع ، امر و مصدر آن را بنویسید : 1 

 

6 -  جدول را کامل کنید :                                                                            1

فعل - ضمیر

ماضی

مضارع

امر

   نهی

 قاتَلَ ( أنتَ )

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی                   « باسمه تعالی »            عربی درس  1و2

گروه (ب)                         دبیرستان آیت ا... خامنه ای

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1-  ترجمه کنید :                                                                             

" قوّ جوارحی فِی خِدمتِک و إفتَحﹾ أمامَنا علومک "           

الأهل :                   هَبﹾ :                          نَصَبَ :                إلیکَ :

2 – جدول را کامل کنید :                                                           1

 

ماضی

مضارع

نهی

مضارع منفی

نهی

کَتَبتَ

 

 

 

 

 

 

 

3 – مثنی و جمع بسازید :                                                                    1  

 یَوم  :  مثنی (              ،                )    جمع    (                   )

  کاتِب : مثنی (              ،                )    جمع    (                   )

  • 4 -  نقش و اعراب کلمات مشخص شده را بنویسید :                         1

"  یَسمَعُ  اللّهُ  نِداءَ  الناسِ  فی  الدّنیا  "       

 

5 -  " ق د م " را به باب تفعیل ببرید ،ماضی ، مضارع ، امر و مصدر آن را بنویسید :    1

 

6 -  جدول را کامل کنید :                                                                         1

فعل - ضمیر

ماضی

مضارع

امر

نهی

 أنزلَ ( أنتِ )