نام و نام خانوادگی:                   باسمه تعالی           سوالات عربی سال سوم ریاضی - درس اول               

                                                             دبیرستان ایت ا.... خامنه ای

----------------------------------------------------------------------------------------

1) کدام جمله اشتباه تعریب شده ؟

1- خشنودیت را برای من عطا کن.        "هَبْ لی رِضاکَ "

2- رضایت تو آرزوی من است .           "رضاکَ مُنی "

3- حق را بگو اگر چه تلخ باشد .            " قُل الحقّ وَ لَو کانَ مُرّاً "

4- خدا محبتش را در قلب من قرار داد .    " جَعَلَ اللهُ مَحبّتَهُ فی قلبی "

 

2) کدام فعل "مثال " است؟

1- یَدَعُ                   2- لَم یَقُلْ                3-لا تَخَف             4- بِع

 

3) ریشه ی فعل های زیر به ترتیب کدام است ؟    " تَجِدُ – کُنْتُ  - یَعِدُ "

1- جود / کون / وعد           2 - جود / کون / عود       3- وجد / وکن /عود      4- وجد / کون /وعد

 

4) نقش کلمه ی  " مُستأهِل" چیست؟        " إلهی إنْ کُنتُ غَیرَ مُستأهلٍ لِرَحمَتِکَ ….."

1- اسم کان            2- خبر کان          3- مضاف الیه       4- صفت

 

5) ما هو المناسب للفراغِ :                     " إنّ اللهَ یَعِدُنا …… مِنهُ "

1- مغفرةٌ               2-  مغفرةٍ             3-  مغفرةً            4- المغفرةً

 

6) عین الصحیحَ فی الإمر( أنتَ – أنتِ ) :

1- بِعْ / بِعی           2- قِفْ / قِفی       3- قُلْ / قُلی         4-  خَفْ / خَفی

 

7) کدام فعل " أجوفاً "است؟

1- صِفْ            2-  جِدْ               3- جُدْ                4- هَبْ

 

8)کدام کلمه با گزینه های دیگر مناسبت ندارد ؟

1- بِع              2-سِر            3- صِف             4- خَف

 

9)ما هو الصحیح فی هذه الجملة مع ضمیر " أنتم"    " کُنْ مُعیناً لِأخیکَ المُسلِمِ "

 

1- کونوا مُعینین لإخوتِهم المسلمینَ                 2- کُنْ مُعینونَ لإخوتِکم المسلمونَ

 

3- کونوا مُعینین لإخوانِکم المسلمینَ                 4- کُنتُم ْ مُعینونَ لإخوانِکم المسلمونَ

 

10) ما هو الصحیح فی التحلیل الصرفیّ لِکلمة " ألّذی":

1- اسم ،موصول خاص ، مفرد، مذکر ، مبنی ،معرفه ، منقوص

2-  اسم ،موصول خاص ، مفرد، مذکر،مشتق ، معرفه ، مبنی

3 - اسم ،موصول خاص ، مفرد، مذکر، معرفه ، مبنی

       4- اسم ،موصول خاص ، مفرد، مذکر، معرفه ، مبنی ، صحیح الآخِر

 

       11) أکتب الأفعال مناسبا للضمائر :

 

        قا ل (هنّ )                باعَ ( أنتَ )             وَعَدَ ( أنتِ )              یقُولُ ( أنتنّ )

 

       یَبیعُ ( هنّ )            یَخافُ ( أنتِ )           مضارع وَعَدَ (أنتِ )            سار ( هنّ )

 

    أمر وَصَلَ ( أنتم )           أمر قال ( أنتَ )       أمر باعَ ( أنتم )            یَسیرُ ( نحنُ )

 

 

         12) کلمات مشخص شده را ترکیب کنید :   

   ﴿هَبْ لَنا من لَدُنْکَ رحْمةً  إنَّک أنت الوهَّابُ

 

         13) للتحلیل الصرفیّ :     " إنَّک أنت الوهَّابُ "

           الوَهّاب :

           14) عَیّن نوع المعتلّ :

    صانَ   (             )   ،  عِدی (            )  ،  هَدیتُ (            ) ،  خافی (             )

            15) ترجم الکلمات :

 

            جادَ                     مستاهل                    أنطَقَ                    أزکی