سلام

سوالات عربی اول دبیرستان آیت الله خامنه ای در دی ماه 93 را می توانید از

فایل های زیر دانلود کنید

 

فایل word

فایلpdf    

جواب سوالات در ادامه مطلب


نام و نام خانوادگی :             " باسمه تعالی "        عربی نوبت اول – دی ماه 1393

کلاس:                         دبیرستان خامنه ای                     وقت : 75 دقیقه

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1 ) تَرجم الجُملات : ( ترجمه کنید )                                                     5 

  الف – ای گستراننده ی نعمت ها، ای دفع کننده ی بلاها،ب من آن گونه که تو شایسته ای رفتار کن .

ب ) به دیدار محبوبم می روم و قبل از غروب آفتاب بازخواهم گشت  با تو پیمان

می بندم .

ج ) تو می دانی که فردا زمان تحویل دادن قالی به صاحبش است .

د) زمانی که امیر مومنان دانست که فروشنده او را شناخته است آن مکان را ترک کرد .

ه) این چنین زمین قارون را بلعید و قارون عبرتی برای نسل ها گردید .

2 ) إنتخِب الترجمة الصحیحة :  (ترجمه ی صحیح را انتخاب کنید.)                     1/5

" رَجَعُوا إلی بیتِهم واحترَمُوا والدَهم  ."

به خانه برگردید و به پدرتان احترام گذارید . (  )

به خانه ی شان برمی گردند و به مادرشان  احترام می گذارند (  )      

  به خانه ی شان برگشتند و به پدرشان احترام گذاشتند . ( ص )

 

" استقبله المدیرُ بحفاوةٍ ."

   مدیر را به گرمی پذیرفت . (  )   مدیر او را به گرمی پذیرفت . ( ص )         

  به گرمی با مدیر بر خورد کرد . (  )

"قال الفَتی العلّامة : " المُؤمنُ مُعرِضٌ عن اللغوِ "

جوان بسیار دانا گفت : مومن از بیهوده روی گردان است . ( ص )

جوان دانا گفت : مومن از بیهوده دور شده است .          (  )

جوان دانا گفت : مومن کسی است که از بیهوده دور شده است .    (  )

3 ) الف - معنی واژه های مشخص شده را بنویسید .                                1/5

نحنُ اجتَمعنا لتکریم التلمیذ المثالیّ  .                            (المثالیّ : نمونه ،الگو)

  • خوش آمدید ... بفرمایید.                                     ( بفرمایید: تفضلوا)

  • بعد صلوة المغرب صوّر الوالدُ المَشهد .                        (المَشهد :صحنه)

  • یا سابغَ النعم یا دافِع النقم .                                       (النقم :  بلا ها.)

  • هیـّأ نفسَهُ للصلاة فذهبَ وحده .                         ( متضاد وحده: معاً)

  • لا تُفکّر فی الثمَن .                                      ( مترادف الثمَن: قیمة

4) للتعریب : ( جمله را به عربی ترجمه کنید .)                                      0/5

     " تو به مکان دوری مسافرت کردی " 

       " أنتَ سافرتَ إلی مکان بعید "

5 ) صحّح الأخطاء فی الترجمة : ( در ترجمه ی جمله ها ،غلط ها را تصحیح کنید .)                                                                                                               1

" هُو تَحمّلَ صُعوبَة الحَیاة و ما ترکَ العملَ  .

 ( او دشواری زندگی را تحمل می کند و کار را ترک نمی کند .)

 ( ......................... تحمل کرد ............ ترک نکرد    )

  " هیـّأ نفسَهُ للصلاة . "              (خودش برای نماز اماده شد)

                                                 (خودش را  ....... آماده کرد )

6 ) أکمِل الجملة و ترجمتها :  ( جمله و ترجمه را کامل کن )                      0/5

 " جَلَسَ علی الأرض قلقاً ."         (نگران روی زمین نشست )

" إنّ سلمانَ تعَجّبَ مِن ألبستی "    ( همانا سلمان از لباس هایم تعجب کرد  )

            

7 ) تفاوت "غَفَرَ " و  " إستَغفَرَ " از جهت لفظ و معنی چیست ؟

 " غفر " ثلاثی مجرد است و به معنی آمرزید    " استغفر " ثلاثی مزید است و به معنی طلب بخشش کرد                                                                       1

 

 

8) إقرأ النصّ ثمّ أجب عن الأسئلة : (متن زیر را با دقت بخوانید سپس به سؤالات به عربی پاسخ دهید.)                                                                               2                                  

 " کان قارونُ رجلاً مُتکبراً وکافراً ،خَرجَ یَوماً فی زینتِهِ  ومَوکبه بَینَ الناس .هوَ مَا قبلَ نَصیحةَ المومنینَ وَ  مَا أنفقَ أموالهُ فی سبیل الله ، فأ نزلَ اللهُ علی قارونَ العذابَ الشدیدَ وَ ابتلعتهُ الارضُ وَ ذهبَت الزینةُ وَ المَوکبُ وَ القصورِ." 

  الف)کیفَ خرجَ قارونُ؟  خرج قارون فی زینته.                  

ب) لماذا أنزلَ اللهُ العذاب َعلی قارون َ؟ أنزلَ اللهُ العذاب َعلی قارون َ لانّه ما أنفقَ أمواله فی سبیل الله .

ج) ماذا حدثَ لقارونَ وأموالهِ؟إبتلعتهُ الأرض وَ ذهبَت الزینةُ وَ المَوکبُ وَ القصورِ .

د) در متن یک اسم جمع مکسر بیابید و مفرد آن را بنویسید .جمع مکسر ( أموال –یا قصور)   مفرد آن ( مال - قصر   )

*************************************************************************************

9) الف -  فعل های امر ، مضارع منفی  و نهی را مشخص کنید . [از هر کدام یک مورد ]          2

 ( أخَذوا  -  إحمِلا  -  لا تَظلِموا  -  تَقدِرینَ  - لا تَحزَنُ  )

 ( ماضی -  امر    -     نهی      -             مضارع منفی )

ب – از این دو فعل مضارع بسازید .    ( رجعتِ   ترجِعینَ   ،   خرَجتُم   تخرجونَ )

ج –غلط  را مشخص کنید:

" ......... مؤمنونَ  "    ( هُم  - أنتم  -  نَحنُ  - أنتما  )

د – أعرب ما أشیر إلیه بخط : ( نقش و اعراب کلمات مشخص شده را بنویسید . )

 

" إنتخَبَ الإمامُ                 قمیصاً        بثلاثة دراهِمَ "

"       فاعل و مرفوع      مفعول و منصوب

 

10) -  فعل های مزید را مشخص کنید و بنویسید که از چه بابی هستند .     0/5

خَرجوا - إنتشَروا   - تَبَسّمَت  ( إنتشروا مزید و از باب إفتعال – تبسّمت مزید و از باب تفعّل )

 

فعل ها را مناسب با ضمائر بنویسید : أرسَلَ ( أنتم ) أرسلتُم  ، 

                                                  یُجاهِدُ( هم ) .تُجاهدونَ                   0/5

" جهد " را به باب « افتعال » ببرید ماضی ، مضارع و مصدر آن را بنویسید .    0/75

ماضی ( إجتَهَدَ)  - مضارع (یَجتَهِدُ ) – مصدر ( إجتهاد )

                                                                  

أمر " عمل " از باب " إستفعال " إستَعمِلﹾ                                         0/25

 

 

11) از فعل های زیر اسم فاعل و اسم مفعول بسازید                                   1

 " رزق  "اسم فاعل (  رازِق)اسم مفعول ( مرزوق)،

" شاهَدَ" اسم فاعل ( مُشاهِد) اسم مفعول (مُشاهَد)  

 

زیر اسم های جامد خط بکشید .  (حکیم -  قمیصرجُل - أفضل )             0/5  

 

نوع مشتق را بنویسید .   عُظمی  (  اسم تفضیل  ) ،  أمّارَة (اسم  مبالغه  )   0/5

 

12) غلط ها را در تجزیه تصحیح کنید .  " وَ ما أرسَلناکَ إلّا  ... بَشیراً وَ نَذیراً "            1

            

 أرسَلنا : فعل ماضی ، متکلم وحده ،ثلاثی مزید از باب إفعال ، لازم

                          (متکلم مع الغیر)                            (متعدی)

بَشیر : اسم ، مفرد ، مذکر ، جامد   /  اعراب آن مرفوع است

                             (مشتق وصفت مشبهه) / اعراب آن منصوب است

 

                                                  " أرجو النجاح لکم "