نام و نام خانوادگی                             سوالات عربی سوم ریاضی – درس 4 و5

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – للترجمه :

نادَی :               المَقت :                   أعَدَّ  :              تَرَنّمَ :

أوقعَ :                الزمام:                 واصَلَ :            الکآبة :

 2- ترجِم الجملتین ثمّ أعرب ما أشیرَ إلیه بخط :

 " کیفَ سَتُواجِهُ نبأ أستشهاد ولدها بعدَ فقدان والدها وَ أخَوَیها ، هی تموتُ حقاً "

 

 

" أنتم تعلمونَ ما أعدّ اللهُ للمسلمینَ مِن الثواب الجزیلِ فی حربِ الکافرینَ "

 

 

3- ترجم الجملتین و عین الحال و صاحبَ الحال ثمَّ أعرب ما أُشیر إلیه بخط :

" والدُکَ کانَ معلّماً هو أصدقُ الناس قولاً فذهبَ مُسرِعاً إلی ساحة المعرکة "

 

" وَ مَن قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً "  " هو أکثرُ منّی أجراً "

 

 

4- گزینه های صحیح را علامت بزنید : ( ممکن است بیش از یک گزینه درست باشد )

                                                    " نتَکلّمُ فی الصفّ .......... "

( مُتفکّرَینِ – مُتفکّرَتَینِ -  مُتفکّراتاً – مُتفکّرِینَ – مُتفکّراتٍ – مُتفکّرونَ )

 

5- أعرب الجملتین :

" کانَت المعلّماتُ یَدخُلنَ الصفوفَ مُبتسماتٍ "

 

 

" إنَّ نبیَّنا أصدق الناس لساناً "

 

 

 پاسخ در ادامه مطلب

 


نام و نام خانوادگی             پاسخ  سوالات عربی سوم ریاضی – درس 4 و 5

------------------------------------------------------------------------------------------

1 – للترجمه :

نادَی : صدا زد،ندا داد المَقت :کراهت ،بدی   أعَدَّ  : فراهم کرد    تَرَنّمَ : زیر لب تکرار کرد

أوقعَ :   انداخت     الزمام:  افسار      واصَلَ : ادامه داد    الکآبة :  مصیبت ، افسردگی

 2- ترجِم الجملتین ثمّ أعرب ما أشیرَ إلیه بخط :

 " کیفَ سَتُواجِهُ نبأ أستشهاد ولدها بعدَ فقدان والدها وَ أخَوَیها ، هی تموتُ حقاً "

- چگونه با خبر شهادت پسرش مواجه خواهد شد بعد از، از دست دادن پدر و دو برادرش ؛ او حقیقتا می میرد .

 کیف َ : حال و محلا منصوب               نبأ : مفعول به و منصوب     

بعد : مفعول فیه و منصوب                 ها : مضاف الیه و محلا مجرور         

   هی : مبتدا و محلا مرفوع             حقاً : مفعول مطلق و منصوب      

" أنتم تعلمونَ ما أعدّ اللهُ للمسلمینَ مِن الثواب الجزیلِ فی حربِ الکافرینَ "

- شما ثواب زیادی را که خدا برای مسلمانان در جنگ با کافران فراهم کرده را

می دانید .

أنتم : مبتدا محلا مرفوع               مَا : مفعول به محلا منصوب         

    "و" : فاعل محلا مرفوع            المسلمین : مجرور به حرف جر   

  الجزیل : صفت و مجرور              الکافرین : مضاف اله و مجرور

 

3- ترجم الجملتین و عین الحال و صاحبَ الحال ثمَّ أعرب ما أُشیر إلیه بخط :

" والدُکَ کانَ معلّماً هو أصدقُ الناس قولاً فذهبَ مُسرِعاً إلی ساحة المعرکة "

- پدرت معلم بود او از نظر گفتار راستگوترین مردم بود و شتابان به میدان نبرد رفت .

حال : مُسرعا   و صاحب حال : هو مستتر در ذهب   

معلما : خبر کان و منصوب           قولا : تمییز نسبت و منصوب

" وَ مَن قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً "  " هو أکثرُ منّی أجراً "

- و کسی که ستمدیده کشته شود ما برای صاحب خونش قدرتی قرار می دهیم 

- او از نظر پاداش از من بیشتر است

4- گزینه های صحیح را علامت بزنید : ( ممکن است بیش از یک گزینه درست باشد )

                                                    " نتَکلّمُ فی الصفّ .......... "

( مُتفکّرَینِمُتفکّرَتَینِ -  مُتفکّراتاً – مُتفکّرِینَ مُتفکّراتٍ – مُتفکّرونَ )

 

5- أعرب الجملتین :

" کانَت المعلّماتُ یَدخُلنَ الصفوفَ مُبتسماتٍ "

کانَت : از افعال ناقصه               المعلّماتُ : اسم کانت و مرفوع  

یَدخُلنَ : فعل و فاعل آن ضمیر " ن " و جمله فعلیه و خبر کانت و محلا منصوب

 الصفوفَ : مفعول به و منصوب       مُبتسماتٍ : حال و منصوب به اعراب فرعی      

" إنَّ نبیَّنا أصدق الناس لساناً "

إنَّ : از حروف مشبهة بالفعل          نبیّ : اسم إنّ و منصوب          

 نا : مضاف إلیه و محلا مجرور        أصدق : خبر إنّ و مرفوع   

الناس : مضاف الیه و مجرور      لسانا : تمییز نسبت و منصوب