سلام

سال ها قبل ،شب های قدر هنگامی که دعای های مخصوص آن شب را می خواندند

ومردم آن ذکرها را تکرار می کردند،افرادی که کنار من بودند برخی از ذکرها را اشتباه 

تکرارمی کردند .همان زمان به ذهنم رسید که چه خوب بود  که متن دعا نیز برای همه 

نشان داده میشد.

تصمیم گرفتم که پاورپوینت دعاهای آن مراسم و زیارت عاشورا ودعای جوشن کبیر را 

به چند مسجد بدهم تا از آن استفاده کنند .

در این پست  پاورپونت زیارت عاشورا  را قرار میدهم .التماس دعا .