بارم بندی عربی اول متوسطه - دوره ی دوم

بارم بندی عربی 1 ( خرداد )

ترجمه ( متن درس ها و تمرین هایی که ترجمه خواسته )                     5

سوالات چند گزینه ای در زمینه ی ترجمه                                         1/5

درک مطلب                                                                                2

تصحیح غلط ها ( مانند کارگاه ترجمه )                                             1

لغت ( عربی به فارسی – یک مترادف و- یک متضاد )                         1/5

تکمیل ترجمه ی ناقص                                                                0/5

تعریب ( فارسی به عربی )                                                           0/5

اضواء قرآنیه و فی رحاب نهج البلاغه                                                   1

     ----------------------------  (  جمع ترجمه و درک مطلب  ) 13------------------------

شناخت افعال مجرد و مزید و کاربرد صیغه های مختلف آن                       1

اسم جامد و مشتق                                                                       1

ضمیر                                                                                    0/75

موصول                                                                                 0/5

معرب و مبنی                                                                         0/5

جمله ی فعلیه ( فعل و فاعل و .... ) مفعول به و جار ومجرور               1

جمله ی اسمیه ( مبتدا و خبر  و ....... )                                     0/75

التحلیل الصرفی و الاعراب                                                            1

التشکیل ( حرکت گذاری )                                                            0/5

 -------------------------------------------------  جمع قواعد 7----------------------

 

/ 0 نظر / 59 بازدید