بارم بندی عربی نهایی 3 ریاضی - خرداد

بارم بندی عربی 3 ( خرداد )

ترجمه ( متن درس ها و تمرین هایی که ترجمه خواسته )                    5

سوالات چند گزینه ای در زمینه ی ترجمه                                          2

درک مطلب                                                                                2

تصحیح غلط ها ( مانند کارگاه ترجمه )                                             1/5

لغت (3 کلمه عربی به فارسی – یک کلمه فارسی به عربی– یک مترادف و- یک

متضاد )                                                                                    1/5

تعریب ( فارسی به عربی )                                                           0/5

انتخاب ترجمه ی صحیح از داخل پرانتز برای کلمه ی مشخص شده        0/5

  ------------------------------------------------- جمع ترجمه و درک مطلب  13------------

شناخت فعل معتل و کاربرد صیغه های مختلف آن                         1

مفعول مطلق و مفعول فیه                                                      1

حال                                                                                   1

تمییز                                                                                0/75

مستثنی                                                                           0/75

منادی،حرف عطف                                                                 1

التحلیل الصرفی و الاعراب                                                       1

 التشکیل ( حرکت گذاری )                                                    0/5

------------------------------------------------------------------ جمع قواعد 7 -------------

 

/ 0 نظر / 61 بازدید