بارم بندی عربی دوم متوسطه - دوره ی دوم

بارم بندی عربی 2 ( خرداد )

ترجمه ( متن درس ها و تمرین هایی که ترجمه خواسته )                                 5

سوالات چند گزینه ای در زمینه ی ترجمه                                                    1/5

درک مطلب                                                                                           2

تصحیح غلط ها ( مانند کارگاه ترجمه )                                                           1

لغت ( سه تا عربی به فارسی –یک فارسی به عربی – یک مترادف و- یک متضاد )                                                                                              1/5

تکمیل ترجمه ی ناقص                                                                           1

تعریب ( فارسی به عربی )                                                                     1

 

 ---------------------------------------------- جمع ترجمه و درک مطلب 13 -------------

معرفه و نکره                                                                           0/5  

اعراب فرعی ،تقدیری و محلی                                                       1

عدد ( شناخت عدد ،مطابقت مورد سوال نیست )                         0/25

صفت و مضاف الیه                                                                  0/75

اعراب فعل مضارع                                                                     1

معلوم و مجهول                                                                       0/5

افعال ناقصه                                                                          0/75

حروف مشبهه بالفعل و لا ی نفی جنس                                     0/75

التحلیل الصرفی و الاعراب                                                            1

10-  التشکیل ( حرکت گذاری )                                                 0/5

------------------------------------------------  جمع قواعد    7 ----------------------

 

 

/ 1 نظر / 43 بازدید
سید سینا صباغی

ممنون از شما.